Punapistetähtäin haulikkoon?

Puritaanisissa haulikkopiireissä kaikki haulikkoon kiinnitetyt tähtäimet on nähty pääsääntöisesti tarpeettomina. Tällaiselle ajattelutavalle ei kuitenkaan ole perusteita, sillä haulikko on paljon muutakin kuin vain lentävien ilmamaalien ja linturiistan metsästysväline.

Haulikon metsästyskäyttö voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri luokkaan. On olemassa lintujahtia lentäviin kohteisiin, maariistan metsästystä haulipatruunoilla ja haulikon täyteiskäyttöä.

Haulikon kolmesta pääkäyttöalueesta sekä maariistan metsästys, että täyteiskäyttö hyötyvät poikkeuksetta optisen tähtäimen käytöstä. Myös linturiistan metsästyksessä on olemassa tilanteita, joissa optisesta tähtäimestä on hyötyä useille ampujille.

Jänis ja kettu

Tyypillisintä maariistan haulikkojahtia maassamme ovat jänisjahdit ajavilla koirilla. Nykyään myös ketun rooli ajokoiralla jahdattavana riistana on noussut suureen suosioon. Huomionarvoista näissä molemmissa jahdeissa on ampumatilanteiden kiväärimäisyys, vaikka käytössä onkin haulikko.

Kiväärimäisellä ampumisella tarkoitetaan maassa liikkuvien kohteiden epätasaista liikenopeutta, hidasteluja, pysähtymisiä, kiihdytyksiä ja lilikeradan nopeaa vaihtelevuutta. Maariistan kanssa odotettavissa ei siis ole tasaisia nopeuksia ja liikeratoja, joihin haulikkoammunta usein yhdistetään. Kyse on ampumateknisesti kivääriammuntaan viittavasta toiminnasta, olkoon, että kohteet ovat usein liikkuvia.

Perinteisesti haulikkoa on käytetty pienriistan ajojahdeissa tilanteiden nopeuden ja kohderiistan koon takia. Haulikoilla on siis helpompi osua näihin nopeahkosti liikkuviin pieniin kohteisiin. Osumisesta vaativaa taas tekee vaihtelevat etäisyydet ja haulikuvion suppeus. Tämän takia optisella tähtäimellä saadaan aikaan tarkempia laukauksia.

Nykyaikana erityisesti volframin käyttö haulikon patruunoissa on muuttanut haulikon käyttöä ja potentiaalisia ampumaetäisyyksiä. Tyypillisesti volframin käyttö näkyy haulikon huomattavasti perinteistä suppeampana käyntinä. Painavampana materiaalina se on myös lisännyt haulikon tehokasta käyttöetäisyyttä merkittävästi. Tämä vaikeuttaa haulikkomaista ampumista ja vaatimukset osumatarkkuudelle ovat kasvaneet. Kyse on siis yhä enemmän haulikon kiväärimäisestä käytöstä.

Punapistetähtäinten hyöty tarkkuutta vaativassa työssä liittyy aseen kohdistamismahdollisuuteen. Tämä lisää osumisen todennäköisyyttä pidemmille etäisyyksille. Toisaalta punapistetähtäin tuo huomattavaa helpostusta esimerkiksi pienpetojen kyttäysmetsästykseen lyhyiltä haaskaholleilta. Pimeässä haulikolla ampuminen on vaativaa ja usein kohteen tähtääminen haulikon tähtäinkiskoa ja jyvää käyttäen on epätarkkaa. Punapisteen asettaminen kohteen päälle tuo varmuutta osumiin ja tekee haulikosta myös potentiaalisen kyttäysmetsästyksen välineen.

Täyteiskäyttö, SRVA, toiminnalliset ampumaurheilulajit

On sanomatta selvää, että täyteiskäyttöä lähemmäs kivääriammuntaa ei haulikolla voi päästä. Kaikki rautatähtäimet ovat punapistetähtäimeen verrattuna hitaita, kömpelöitä ja epätarkkoja, joten punapistetähtäimen paikka täyteishaulikon päällä on itsestään selvä.

Punapistetähtäimet ovat suosiossa myös SRVA-toiminnassa, joka liittyy tyypillisesti autokolarien jälkiselvittelyyn. Tällöinkin tarvitaan nopeutta ja varmuutta osumaa ajatellen, olipa käytössä täyteiset tai vähäisen haulimäärän “pukkipaukut”.

Toiminnallinen ammunta pitää sisällään haulikkopracticalin ja sovelletun reserviläisammunnan, joissa punapistetähtäimet ovat varsin suosittuja. Jos näissä lajeissa ei olisi hyötyä punapisteen tarkkuudesta ja nopeudesta, ei niitä kyseisissä lajeissa käytettäisi. Pisteytys kyseisissä lajeissa perustuu nopeuteen ja tarkkuuteen, joten on selvää, että punapiste tuo parannuksen näihin avainasemassa oleviin osa-alueisiin.

Linturiista

Lentoonampuminen on taito, joka täytyy hankkia ja jota täytyy ylläpitää. Valitettavan suuri osa metsästäjistä on jättänyt tämän työtä vaativan taidon hankkimatta, mutta tämä ei luonnollisestikaan ole este metsästykselle haulikolla.

On olemassa koko joukko metsästäjiä, jotka ampuvat kyyhkyt lepopuiden alta niiden laskeutuessa puuhun, on sorsastajia, jotka ampuvat vain kuville laskeutuvia ja liki staattisia kohteita ja on kanalinnustajia, jotka ampuvat linnut vain niiden nököttäessä puun oksalla. Lentoonammuntataito kaikkine tekniikoineen ja vaikeampiin kulmiin ei siis ole kaikessa haulikkometsästyksessä välttämättömyys.

Punapisteen hyödyt konretisoituvat toisinaan lentoonampumatilanteissa, vaikka optisia tähtäimiä katsotaan puristien toimesta kategorisesti kieroon. Huomionarvoista asiassa on se, että ampujan taitotasosta riippuen kohteeseen osuminen haulikon jyvää hyväksikäyttäen ei ole itsestäänselvyys keskimääräisille metsästäjille. Toisin sanoen niissä tilanteissa, joissa kohde ei liiku erityisen vaikeassa kulmassa tai kovalla nopeudella, voi osuminen tähtäimen kanssa olla helpompaa ja varmempaa myös lentävään riistaan.

Haulikon punapistetähtäimet

Haulikoiden päälle tarkoitetut punapistetähtäimet eivät tähtäiminä poikkea juurikaan muista punapistetähtäimistä, mutta usein niihin liitetty kiinnitysjärjestelmä poikkeaa kivääreihin tarkoitetuista tähtäimistä. Useissa haulikoissa löytyy paikkoja optiikalle lukkokehyksen päältä, mutta yleistä on myös tähtäimen kiinnittäminen haulikon kiskoon.

Haulikon punapistetähtäimissä kannattaa huomioida, että niiden myötä aseen tähtäyslinja nousee. Haulikoiden tukit on mitoitettu ilman tähtäintä tapahtuvaan ampumasuoritukseen, joten poskipakan nostaminen on usein välttämätöntä, jotta tähtäin saadaan linjautumaan tähtäävän silmän kanssa. Haulikon tukin säätö onnistuu useissa itselataavissa haulikoissa helposti ja monesti perän kulman muuttaminen riittää tähän. Säädettävä poskipakka on taas toisinaan välttämättömyys, jotta perän harjasta saadaan riittävän korkea.

Ennakkoluulottomuus auttaa

Usein haulikkoihin ja niillä ampumiseen liitetään ikiaikaisia myyttejä. Ennakkoluuloton ja analyyttinen suhtautuminen omaan haulikkokäyttöön voi kuitenkin saada optisen tähtäimen näyttäytymään uudenlaisessa valossa.

Haulikkoammunta ja erityisesti haulikolla metsästäminen pitää sisällään niin paljon toisistaan poikkeavia jahtimuotoja, että monille haulikko tähtäimellä varustettuna sopii paremmin kuin haulikko ilman tähtäintä. Tämän takia haulikkoon ei kannata suhtautua oletusarvoisesti vain lentoonammunnan ja lentävän linturiistan pyyntivälineenä, vaan ajatella sitä siinä roolissa, mitä oma haulikkometsästys tosiasiassa on.